Vedtekter

§1 
NAVN OG HJEMSTED


Supporterklubbens navn er Chelsea Supporters Norway (forkortet CSN) og har tilholdssted i Norge.§2 
FORMÅL

CSNs formål er å støtte Chelsea Football Club i medgang og motgang, samt å fremme interessen for og kunnskapen om Chelsea i Norge. CSN skal bidra til et levende supportermiljø for norske Chelsea-fans og bidra til at stadig flere får anledning til å bidra til god stemning på Stamford Bridge.§3 
VIRKEMIDLER


For å leve opp til supporterklubbens formål skal klubben:


- Samarbeide tett med Chelsea Football Club
- Iverksette tiltak for å sikre at enda flere får anledning til å bli kjent med Chelsea FC og CSN
- Rekruttere flere medlemmer til CSN
- Etablere flere samlingssteder i Norge for nye og gamle Chelsea-fans 
- Sørge for god tilgang på kampbilletter til CSNs medlemmer og etablere samlingssteder og fellesarrangementer i tilknytning til et utvalg Chelsea-kamper

§4 
MEDLEMMER


Alle kan tas opp som medlemmer. Innmeldingen skjer ved å betale kontingent til supporterklubbens konto. Medlemskapet løper for en sesong av gangen. Et medlem kan når som helst melde seg ut. Utmeldelse skal skje skriftlig eller på mail til økonomiansvarlig. Utmeldelse medfører ikke rett til å få tilbakebetalt medlemskontingenten. Medlemmer som ikke fornyer medlemskapet er automatisk registrert som utmeldt.
 
Et medlem kan ekskluderes fra medlemskap dersom vedkommende oppfører seg usømmelig eller uforenlig med supporterklubbens formål og/eller vedtekter. Eksklusjon av et medlem besluttes av styret, men kan ankes til årsmøtet.§5 
KONTINGENT


Kontingenten for ordinære medlemmer og medlemmer bosatt utenfor Norge fastsettes av årsmøtet.§6 
CSNs Styre

CSNs styre skal bestå av minimum 3 og maksimum 5 medlemmer.
Disse er: Leder, nestleder, økonomiansvarlig og inntil 2 styremedlemmer. Oppgavene til de enkelte styremedlemmene bestemmes av gjeldende styre. Styret velges etter forslag fra en valgkomité.

Styremedlemmene velges for en periode på 2 år. Leder, og 2 styremedlemmer er på valg i år med partall, mens de 3 neste styremedlemmene er på valg i år med oddetall. Forslag på nye medlemmer til styret må meddeles til valgkomiteen senest 14 dager før årsmøtet avholdes.
Styremøte avholdes når det bestemmes av supporterklubbens leder eller forlanges av minst 2 styremedlemmer. Det skal i løpet av en sesong avholdes minst to styremøter. For at styret skal kunne fatte et vedtak, må minst fire av styremedlemmene være til stede og mer enn 50 % av de tilstedeværende gi sin tilslutning. Ved stemmelikhet skal lederens dobbeltstemme være avgjørende. Styret avgjør selv ved simpelt flertall om en sak er av så stor viktighet eller av en slik karakter at den bør overlates til årsmøtet til avgjørelse.§7 CSNs RÅD

CSNs Råd skal bestå av 5-7 medlemmer fra hele landet. Rådet skal være et supplement til styret og sammen med styret bidra til å utforme innretning og innhold i CSNs hovedaktiviteter. Medlemmene foreslås av valgkomiteen og velges på årsmøtet for et år av gangen. Forslag på nye medlemmer til rådet må meldes til valgkomiteen senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Det skal i løpet av en sesong avholdes et til to rådsmøter.

§8 
VALGKOMITÉ


Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 2 medlemmer for 2 år av gangen. Innstilling på medlemmer til valgkomiteen fremmes av styret. Valgkomiteens oppgave er å motta og behandle eller selv å komme med forslag til styremedlemmer, medlemmer av rådet og revisor. Valgkomiteen velges i år med oddetall.

§9 
REGNSKAP

Budsjett-/regnskapsåret følger den engelske fotballsesongen, fra 1. juli til 30. juni hvert år. Årsmøtet vedtar årsbudsjettet, basert på forslag fra styret. Styret har ansvar for å føre regnskap med CSNs midler. Regnskapet godkjennes av årsmøtet. Revisor oppnevnes av årsmøtet.

§10
 GODER/HONORAR

Styret kan ved et flertall honorere eller kompensere styremedlemmer og rådsmedlemmer. Dette gjelder dokumenterte utgifter pådratt i forbindelse med utøvelse av vervet, herunder reiseutgifter til fellesturer eller annen dokumentert representasjon av CSN. Alle utgifter/honorarer skal redegjøres for på årsmøtet. Goder fra enkeltpersoner, organisasjoner eller Chelsea FC kan disponeres av styret. Alle slike goder skal disponeres til CSN sitt beste og kun benyttes av styret eller andre medlemmer av CSN.§11 
ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 31. desember. Kun medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Ikke-medlemmer kan av styret gis adgang til årsmøtet, men uten tale- og forslagsrett. Innkallelse skjer minst 3 uker før møtet avholdes og varsles via hjemmesiden og/eller i medlemsbladet. Det påligger årsmøtet:

1. å behandle styrets årsberetning.
2. å godkjenne regnskapet.
3. å fastsette årskontingenten etter forslag fra styret.
4. å behandle innkomne forslag.
5. å foreta valg.

Det velges avhengig av hvem som er på valg:
a) leder og økonomleder og inntil 1 styremedlem.
b) Nestleder og inntil 1 styremedlem.
c) Medlemmer til CSNs Råd
d) valgkomité på 2 medlemmer.

For å ha stemmerett må medlemmer være over 15 år, og ha vært medlem i minst en måned. For å være valgbar må medlemmet ha fylt 18 år.

§12 
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis et flertall i styret bestemmer det eller minst 10 % av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig forlanger det. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte, men varsling kan som alternativ til varsling i medlemsbladet, foretas pr. brev. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.

§12 
OPPLØSNING


Oppløsning av supporterklubben kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall. Blir supporterklubben oppløst, skal klubbens midler og medlemsliste overføres til Supporterunionen for Britisk fotball. 

Oppdatert: 19. august 2014

 
Billetter Billetter

Neste kamper

sø. 22 april kl. 16.00
Southampton (h) (FAC)
Viasat 4


lø. 28 april kl. 18.30
Swansea City (b) (PL)
TV 2 Sport Premium


Siste Resultat

lø. 14 april kl. 13.30
Southampton (b) 2-3

Videonyheter

Premier League

Pos      Spilt  Poeng  
1.  Manchester City  33  87  
2.  Manchester United  34  74  
3.  Liverpool  34  70  
4.  Tottenham Hotspur  34  68  
5.  CHELSEA  33  60  
6.  Arsenal  33  54  
7.  Burnley  33  52  
8.  Leicester City  33  43  
9.  Everton  34  42  
10.  Newcastle United  33  41  
11.  Bournemouth  35  38  
12.  Watford  34  37  
13.  Brighton and Hove Albion  34  36  
14.  West Ham United  33  35  
15.  Huddersfield Town  34  35  
16.  Crystal Palace  34  34  
17.  Swansea City  33  33  
18.  Southampton  33  28  
19.  Stoke City  34  28  
20.  West Bromwich Albion  34  24  

Facebook

Annonse